Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
22.01
2019

Komisje Konkursowe - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2019 w następujących obszarach:

1) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
3) zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

ZASADY UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy podmiot wymieniony w art.3 ust.3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły oferty w ramach konkursu.
2. Członkowie komisji konkursowej oceniać będą oferty realizacji zadania w konkursie ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Istebna Nr 0050.8.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.
3. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:
1) uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej o której mowa w art.3 ust.3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
4) posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizację, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora,
5) przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.
4. Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać w terminie do dnia 13  lutego 2019 r. na formularzu zgłoszenia kandydata, którego wzór podano poniżej
5. Zgłoszenia opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: "Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej" bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 lub elektronicznie na adres: urzad@ug.istebna.pl 
6. Zadania komisji konkursowej:
1) ocena formalna złożonych ofert,
2) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym,
7. Tryb pracy komisji konkursowej:
1) komisja pracuje na posiedzeniu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna,
2) członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że organizacja pozarządowa którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie ofert i w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji,
3) obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu komisji,
4) komisja rozstrzyga zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego,
5) z obrad komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się wszyscy członkowie komisji. Protokół podpisuje przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Protokół przedstawia się Wójtowi Gminy.
 

 Dodał: (6463)