Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Mapa strony

GMINA ISTEBNA
Władze Gminy Istebna
Wójt Gminy
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Gminy Istebna
Komisje Rady
Sesje Rady - BIP
Zawiadomienia o sesji Rady Gminy
Sołectwa
Sołectwa
Rada Sołecka wsi Jaworzynka
Rada Sołecka wsi Koniaków
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Referaty Urzędu
Książka telefoniczna Urzędu
Książka telefoniczna GOPS
Konkursy
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej (GOK, PIT i BP w Istebnej)
Nagrody i wyróżnienia
Podatki lokalne
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Projekty gminne
Plan Rozwoju
Załatwianie spraw
eUrząd
Obywatel.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP 2.0
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP
Wnioski i Formularze
Odpady komunalne
Formularze podatkowe
Przyłącza wodno kanalizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Wypis lub/i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Utylizacja Azbestu
Ustalenie numeru porządkowego budynku
Zaświadczenie o znajdującym się na działce budynku
Wycinka drzew i krzewów
Urząd Stanu Cywilnego
Edukacja
Gminny Zespół d/s Oświaty
Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Szkoły Ponadpodstawowe
Inne placówki
Młodociani pracownicy
Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Seniora
Dowóz uczniów do szkół
Pomoc społeczna
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
Zdrowie i bezpieczeństwo
Policja
Służba Zdrowia
Straż Pożarna
Wojsko
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Powiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
Ostrzeżenie meterologiczne Urządu Wojewódzkiego w Katowicach
Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii
Vademecum postępowania w sytuacji zagrożeń
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Ekologia, Sprawy komunalne
Odpady komunalne
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Ruszyła ankietyzacja w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej_2
Decyzje Środowiskowe
Jakość powietrza
Informacja o jakości powietrza
Ostrzeżenia i informacje o jakości powietrza
Gmina Istebna
Kamery Internetowe
Kamery internetowe
Kamera Koniaków Centrum
Kamera Złoty Groń 1
Kamera Złoty Groń 2
Kamera Złoty Groń 4
Kamera Kubalonka
Kamera Kubalonka Trasy Biegowe
Kamera Ochodzita 1
Fotoreportaże
Kultura i turystyka
Organizacje pozarządowe
Aktualności - organizacje pozarządowe
Kluby sportowe
Koła Gospodyń Wiejskich
Wykaz fundacji i stowarzyszeń
Program współpracy
Kalendarz imprez
Ochrona danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych
Klauzule informacyjne
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Radę Gminy Istebna
Monitoring na terenie Gminy Istebna
Monitoring w Urzędzie Gminy Istebna
Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy
Deklaracja dostępności
Koordynator dostępności
INFORMATOR
Ważne adresy
Miesięcznik ''Nasza Trójwieś''
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Numery Archiwalne
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Interreg Polska-Słowacja
INWESTYCJE
Aktualności inwestycyjne
Projekty europejskie
Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych,zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych.
Fundusz Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
Zagospodarowanie parkingów w centrum Istebnej i Jabłonkowa
Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki Olzy – etap I
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Budowa budynku sanitarnego na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy amfiteatrze w Istebnej
Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2
Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T
Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Hlboke nad Vahom i Istebna
Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz regionu Kysuc i Małej Fatry.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Zagospodarowanie centrum wsi Istebna przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne
Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne
Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne
Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości 0,27 km dla Gminy Istebna
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Jaworzynka
Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka - etap III
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
Trójstyk dla turysty – budowa infrastruktury turystycznej i promocja Trójstyku – etap 2
Bezpiecznie na Trójstyku - etap I
Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku / Zlepšení dopravní dostupnosti v rámci Programu rozvoje Trojmezí”
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Čierne
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalite - Etap 1. Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i Čiernem w ramach Programu Rozwoju Trójstyku
Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska 2004-2006
Przebudowa drogi S2644 w Jaworzynce
Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi lokalnej Olecki w Istebnej
Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka-Čierne dla planowanego turystycznego polsko-słowackiego przejścia granicznego
Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych Polana, Korbasy, Łupienie w Jaworzynce - etap I Programu Rozwoju Trójstyku
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca – Etap I
Projekt „Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej”
RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Projekty krajowe
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Moje Boisko-Orlik 2012
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje Gminy Istebna dotyczące gospodarki wodno-ściekowej
Inwestycje Gminy Istebna dotyczące termomodernizacji budynków szkół
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania na lata 2019– 2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe -moduł 3
Fundusz Dróg Samorządowych
Zamówienia publiczne