Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
30.11
2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały nr XXII/164/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej, w granicach określonych na załączniku graficznym do ww. uchwały wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem,

w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.,

w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w pok. nr 205 w godzinach od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 2 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 100  w godzinach od 11.00 do 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem zaufanym.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 29 stycznia 2019 r.:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@ug.istebna.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

 

Wójt Gminy Istebna

Łucja MichałekDodał: Oliwia Szotkowska (6369)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/2 2024/04/5
galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej