Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
8.12
2016

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Kubalonki w Istebnej

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Istebna

o przystąpieniu  do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej.

                  

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Istebna uchwały nr XXII/164/2016  z dnia 23  września  2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43- 470 Istebna , w terminie  do dnia 16 stycznia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie  Kubalonki w Istebnej wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu  planu na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Istebna,  Istebna 1000, 43- 470 Istebna, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r.:

  • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43- 470 Istebna ,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: email : urzad@ug.istebna.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

 

   

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Istebna

                                                                                                                                                            Henryk GazurekDodał: Oliwia Szotkowska (5135)