Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
14.11
2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) art. 46 pkt 1 art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/324/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków  i Uchwały  Nr  XLI/273/2021 z dnia 30 września, zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków – część A – teren Ochodzitej oraz Koczy Zamek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i  uzasadnieniem, w dniach od 28 listopada 2022 r. do 21 grudnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 205 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 100  w godzinach od 14.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2023 r. do Wójta Gminy Istebna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak: złożenie wniosku poprzez platformę ePUAP oraz wysłanie na adres urzad@istebna.eu. Składający uwagę może wykorzystać formularz wniosku zamieszczony w BIP przy projekcie planu.

Wnosząc uwagę należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej – nazwę, adres siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2023 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@istebna.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

 

Wójt Gminy Istebna

mgr Łucja Michałek-Chudecka

 

Załączniki mapowe i tekstowe oraz wniosek, do wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków – część A – teren Ochodzitej oraz Koczy Zamek, Prognozy oddziaływania na środowisko dostępne do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 28.11.2022 r. pod następującym adresem: https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9212&idmp=325&r=r

 

W załączniku klauzula informacyjnaDodał: Magdalena Rucka (8754)