Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
14.03
2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) art. 46 ust. 1 art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029
ze zm.) oraz Uchwały nr XIX/214/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej, w granicach określonych na załączniku graficznym do ww. uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i  uzasadnieniem, w dniach od 31 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 205 w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie punktowej zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 001  w godzinach od 13.30 do 14.15.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu punktowej zmiany miejscowego planu. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r. do Wójta Gminy Istebna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak: złożenie wniosku poprzez platformę ePUAP oraz wysłanie na adres urzad@istebna.eu. Składający uwagę może wykorzystać formularz wniosku zamieszczony w BIP przy projekcie planu.

Wnosząc uwagę należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
a w przypadku jednostki organizacyjnej – nazwę, adres siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag
i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@istebna.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

 

Zastępca Wójta Gminy Istebna

mgr inż. Łukasz Małysz

Załączniki mapowe i tekstowe oraz wniosek, do wyłożenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej, Prognozy oddziaływania na środowisko dostępne do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 31.03.2023 r. pod następującym adresem: https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9485&idmp=325&r=r

 

W załączniku klauzula informacyjna

 

 Dodał: Magdalena Rucka (8900)