Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
8.12
2016

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 30 listopada 2016 r. uchwałą NR XXIV/189/2016 Rady Gminy Istebna przyjęto
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Opracowanie oraz przyjęcie tego dokumentu pozwala gminie pozyskać fundusze unijne w latach 2014 - 2020 w celu poprawy jakości powietrza.
Gminy które opracowały PGN, czyli posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji, mogą się ubiegać o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
  • redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

 

Na potrzeby planu została stworzona baza inwentaryzacji CO2, gazów i pyłów na terenie gminy. Obejmuje ona inwentaryzację emisji z budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, emisję pochodzącą z transportu, oraz przemysł i usługi.
Na podstawie analizy zebranych danych zostały zidentyfikowane obszary problemowe w gminie, oraz zostały zaproponowane działania krótko/średnio i długookresowe (na cały okres objęty planem), które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza.

Niniejszy dokument rozważa realizację skutecznego monitorowania efektów podejmowanych działań, przedstawiając szereg możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję harmonogramu monitoringu.

 

Zakres opracowania jest zgodny z wytycznymi WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW. Zawiera wszelkie elementy wyróżniające PGN spośród innych dokumentów planistycznych, funkcjonujących w gminie, a w szczególności:

 

  • inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na terenie Gminy Istebna, w tym inwentaryzację bazową dla roku 2014,
  • określa stan istniejący w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej,
  • wyznacza cel w postaci redukcji emisji możliwej do osiągnięcia w roku 2020,
  • wyznacza poszczególne działania pozwalające na osiągnięcie zakładanego celu oraz ich efektów środowiskowych i społecznych,
  • proponuje system monitoringu efektów wdrażania przedsięwzięć.

 

Pełna treść dokumentu dostępna do pobranie w wersji PDF – załącznik 1

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu – załącznik 2

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna – załącznik 3

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu PZE – załącznik 4Dodał: (5137)