Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
1.10
2020

Trwają prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Jaworzynki.

25 września 2020 r. została podpisana umowa z firmą Archimedes- Paweł Duś z Bielska Białej na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka.

Podstawą rozpoczęcia prac planistycznych jest Uchwała nr XLI/325/2018 poprzedniej kadencji Rady Gminy Istebna z 10 maja 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka.

 

Podjęta uchwała jest następstwem przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna z 2014 r. z późniejszymi zmianami, uwzględniającego składane wnioski dotyczące zmian zagospodarowania działek, wyznaczenia miejsc związanych z usługami, ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu tak, by zapewniony był zrównoważony rozwój miejscowości z poszanowaniem wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych i charakteru wiejskiego tej górskiej miejscowości.

Warto tu przypomnieć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenów, czyli określa jakiego rodzaju inwestycje można wybudować na danej działce. Dokument ten jest aktem prawa miejscowego, który przyjmowany jest w formie uchwały właściwej rady gminy.

Uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest długą i złożoną procedurą i przebiegać będą w czterech etapach obejmujących m.inn.:

- prace przygotowawcze zakończone sformułowaniem wniosków dla przyszłego sposobu kształtowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenów oraz opracowaniem podstawowego opracowania ekofizjograficznego,

- prace projektowe zakończone opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu w wersji podlegającej opiniowaniu i uzgadnianiu przez organy współdziałające,

- prace projektowe związane opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu przez organy współdziałające, uzyskaniem zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu, wprowadzeniem zmian do projektu planu wynikających ze złożonych uwag,

- czynności związane z uchwaleniem planu przez Radę Gminy Istebna.

 

Planowany termin sporządzenia planu to 30 sierpnia 2022 roku.


 

Warto też przypomnieć, że podstawą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania jest przyjęte z ostatecznymi zmianami przez poprzednią Radę Gminy STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ISTEBNA stanowiące Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. ( Pierwsze przyjęcie Studium – 30 czerwca 2014r.)

Wnioski mieszkańców przyjmowano i rozpatrywano na etapie pracy nad Studium przyjętym i uchwalonym przez Radę Gmina Istebna poprzednich kadencji. Obecnie na etapie konsultacji będzie można jedynie opiniować zaproponowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

opracował: Józef Michałek Podinspektor RIDodał: Wioleta Golik (7540)