Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
12.08
2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie

 

 

 

                                                                O G Ł O S Z E N I E

 

Wójta Gminy Istebna

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna

obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały nr VII/44/2015  Rady Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 22.08.2016 r. do 19.09.2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w pok. nr 202  w godzinach od 900 do 1400.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 15.09.2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 100  w godzinach 1030 - 1130.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 4.10.2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

 

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4.10.2016 r.:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email: urzad@ug.istebna.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.
 

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Istebna

                                                                                                                                                 mgr Henryk GazurekDodał: (4962)