Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
30.01
2020

Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2020/2021

30 stycznia 2020

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737 ze zm.)

 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 na wolne miejsca w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna rozpocznie się dnia 10 lutego 2020 r., a zakończy dnia 1 kwietnia 2020 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Istebna, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.
 3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 31 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r.

I Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) – 1 pkt,
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów ustawowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz. 1172 ze zm.)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111 ze zm.)
 1. Dokumenty wymienione w pkt 2 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.) - odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu prowadzącego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 II Drugi etap postępowania rekrutacyjnego - rekrutacja uzupełniająca

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria samorządowe.
 2. Kryteria samorządowe określa Uchwala Nr V/36/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2019 r.  Kryteria samorządowe są następujące:
 • Wielodzietność rodziny , samotne wychowywanie kandydata lub objęcie go pieczą zastępczą – 10 pkt
 • Objecie rodziny kandydata nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 10 pkt
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły - 5 pkt
 • Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt
 • Pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt
 • Nieprzyjęcie kandydata w poprzednim roku szkolnym z braku miejsc – 5 pkt
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów samorządowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzice
 • Oświadczenie
 • Oświadczenie o miejscu realizowaniu obowiązku szkolnego kandydata
 • Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym
 • Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym
 • Oświadczenie rodzica/ów

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Istebna oraz dzieci w wieku 2,5 lat, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Istebna, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym. 

Wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą być składane maksymalnie do trzech wybranych przedszkoli.

                         Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.

Harmonogram naboru do publicznego  przedszkola , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Gminy Istebna w roku szkolnym 2020/2021

30 stycznia 2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna określa:

 Zarządzenie Nr  0050.10.202 Wójta Gminy Istebna  z dnia  28 stycznia 2020r. w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna. Złącznik Nr 1

 

                                                                             Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej

                                                                                              Danuta KonarzewskaDodał: Piotr Gazurek (7149)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2021/04/24
galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej