Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych,zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych.

Data publikacji: 2017-12-27, 07:43:45

  1. Tytuł projektu: Wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych i zwiększenie kompatybilności w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

  2. Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000906

  3. Nazwa programu, w ramach którego został zrealizowany projekt: Interreg V-A Republika Czeska - Polska

  4. Partner wiodący: Miasto Jabłonków

  5. Partnerzy projektu: Obec Bukovec, Gmina Istebna

  6. Obszar oddziaływania: Projekt miał pozytywny wpływ na teren regionu Śląska Cieszyńskiego i to w takim samym zakresie po obu stronach granicy. Był skoncentrowany na obszarze regionu położonym po obu stronach granicznej rzeki Olzy od Istebnej po Trzyniec. Po czeskiej stronie oddziałowywał na OSP, JPO (II oraz III) Bukowiec, Jabłonków, Mosty koło Jabłonkowa, Gródek, Bystrzycę, Trzyniec-Guty. Po stronie polskiej brały udział jednostki OSP Istebna, Wisła oraz PSP Ustroń.

  7. Data złożenia wniosku aplikacyjnego: 07.03.2016

  8. Data zatwierdzenia projektu do dofinansowania: 01.08.2017

  9. Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13.11.2017 r.

  10. Data zakończenia rzeczowego: 31.12.2019 r.

Kluczowe działania:

0.Przygotowanie projektu

1.Zarządzanie projektem - grupa ekspertów odpowiedzialna za merytoryczną realizację projektu, w tym organizowanie ćwiczeń/szkoleń, połączenie sztabów kryzysowych za pomocą wideokonferencji, realizacji mapy z punktami przejść granicznych i wprowadzenie do tabletów jednostek, założenie wspólnego serweru on-line, wytworzenie elektronicznej czesko-polskiej broszury z efektami projektu

2.Promocja i informacja

3.Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów prewencji, monitorowania, reagowania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych

a) połączenie kryzysowych sztabów Jabłonkova i Istebnej za pomocą systemu wideokonferencji

b) udostępnienie komunikacji poprzez radiostacje analogowe ze wspólnym kanałem komunikacyjnym w celu wspólnej interwencji jednostek

c) GPS nawigacji na wspólne punkty przejazdu jednostek

4. Wyposażenie jednostki OSP w pojazdy i sprzęt, który zwiększył ich sprawność w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w trudno dostępnym terenie górzystym i zalesionym na obszarze pogranicza.

5. Wspólne tematyczne ćwiczenia/szkolenia.

Głównym celem projektu była poprawa transgranicznej gotowości i zdolności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza pożarów lasów, ulewnych deszczy, powodzi i wichur oraz związanej z tym konieczności ewakuacji ludzi z trudno dostępnych gór , silnie zalesiona cz-pl graniczy z południową częścią Śląska Cieszyńskiego. Realizacja tego celu podniosła poziom bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim, co poprawiło warunki życia ludności, pobyt turystów, podniosło atrakcyjność turystyczną, inwestycyjną i gospodarczą regionu. Projekt ten przyczynił się do wyeliminowania zdefiniowanych problemów, pozwolił nawiązać intensywniejszą współpracę jednostek ochotniczych straży pożarnych na tym terenie.

Budżet projektu:

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu 830.825 euro

w tym Gmina Istebna 419.061 euro

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 706.201,25 euro

w tym: Jabłonków 283.407,85 euro

Istebna 356.201,85 euro

Bukovec 66.591,55 euro


W okresie trwałości projektu odbywają się wspólne ćwiczenia z technologią nabytą w ramach projektu.

Opracował: Wiesław Legierski

Zakup samochodu w ramach projektu link do informacji tutaj

 Dodał: Mariusz Siąkała (1182)