Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
21.11
2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna

Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji do dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna”

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 19 ust. 6 i 7 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

Wójt Gminy Istebna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna

Dokument wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000  pok. 201, w godzinach pracy urzędu:

  • w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7:15 – 15:15,

  • we wtorek w godz. 7:15 - 16:15,

  • w piątek w godz. 7:15 - 14:15,

oraz na stronie internetowej Gminy Istebna (www.istebna.eu) oraz w Biuletynie informacji Publicznej (www.istebna.bip.info.pl).

Uwagi i wnioski do dokumentów mogą być składane w dniach 21 listopada – 12 grudnia
2022 r.
ustnie do protokołu w budynku Urzędu Gminy, pisemnie na adres: Urząd Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna oraz elektronicznie na adres e-mail: urzad@istebna.eu.

Wniosek powinien zawierać nazwę lub nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku (formularz uwag i opinii stanowi załącznik do obwieszczenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

Uwagi oraz wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na: Tablicy Ogłoszeń Urzędu, stronie internetowej www.istebna.eu, Biuletynie informacji Publicznej (www.istebna.bip.info.pl).


 


 

Sporządziła: podinsp. ds. ochrony środowiska mgr inż. Barbara Sikora


 Dodał: Magdalena Rucka (8764)